Hair salon near me 25309 | Nail salon 25309 | Oasis Spa Nails & Hair SalonBack Treatment / Massage
45' Back Treatment w/ Hot Stones

$5
1H Facial & Back Treatment

$130
90' Facial & Back Treatment

$150
1H Body Treatment

$90
1H Drop Tissue Massage

$95
Eyelashes
Eyelash Lift / Tint$90
Eyelash Extension (Price Varies)